Kvalitet och miljö

Vi siktar ständigt mot högre kvalitets- och miljömål

För oss är det självklart att hela tiden sträva efter att bli ännu bättre. Därför arbetar vi systematiskt med att hitta nya och bättre sätt att tillgodose kundernas krav, både i dag och i framtiden. I denna strävan ingår att prioritera kompetensutveckling såväl som kontinuerlig utveckling av nya tekniska och logistiska lösningar och affärsmodeller. Samtidigt är det viktigt för oss att vara en arbetsplats där människan står i centrum och kan utvecklas.

ISO 14001 betyder att vi tar miljöarbetet på allvar

Miljöfrågor har alltid legat MECA-koncernen varmt om hjärtat. Både kunder, medarbetare och myndigheter ska kunna lita på att vi uppfyller de miljökrav som ställs, och vi strävar alltid efter att verka med så liten miljöpåverkan som möjligt. MECA Scandinavia AB och dess dotterbolag är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Det innebär att bolagens miljöledningssystem uppfyller kraven i den internationella standarden och att det finns ett aktivt arbete för att minska miljöpåverkan. Företaget har under en tvåårsperiod systematiskt gått igenom och anpassat verksamheten efter standardens alla olika krav. Som ett led i vårt miljöarbete erbjuder vi också våra kunder flera olika lösningar när det gäller omhändertagande av miljöfarligt avfall.

Samarbete!! Tillsammans är vi starkare

Är du en verkstadsägare som vill ingå i en rikstäckande organisation för utbildning och tekniksupport som är oöverträffad på marknaden? Eller äger du en reservdelsbutik och letar efter en leverantör som kan tillgodose de höga krav som du och dina kunder ställer? Eller vill du bli återförsäljare av kvalitetsprodukter från välkända leverantörer? Oavsett vilken situation du befinner dig i så är du hjärtligt välkommen att kontakta oss för att ta reda på hur vi skulle kunna hitta sätt att samarbeta.

Den skandinaviska eftermarknaden för verkstadsutrustning och reservdelar står under ständig förändring. Nya produkter, tjänster och villkor presenteras på närmast daglig basis. Detta borgar för en krävande och utmanande tillvaro, vilket passar MECA utmärkt. Ingenting kan ju vara mer inspirerande och utvecklande än att agera på en dynamisk och föränderlig marknad. Det är just genom att möta utmaningarna på ett innovativt och kundorienterat sätt som stärker vår position som attraktiv samarbetspartner. Något som vi tror att alla vinner på – både verkstäder, partners och den enskilde bilägaren.

Marknaden !! MECA – en aktör på möjligheternas marknad

Eftermarknaden för bilservice står under ständig förändring. Nya produkter, tjänster och villkor presenteras på närmast daglig basis. Marknaden är stabil med en årlig tillväxt på några procent. Utvecklingen beror på faktorer som antal körda mil, antal bilar rullande på våra vägar samt bilarnas ålder.

Fria verkstäder och märkesauktoriserade verkstäder
Traditionellt sett är marknaden uppdelad i två typer av aktörer. De fria verkstäderna som har en större marknadsandel på äldre bilar och de märkesauktoriserade verkstäderna som har en större andel nyare bilar. Inom nybilssegmentet har de märkesauktoriserade verkstäderna under senare år fått hårdare konkurrens från de fria verkstäderna i takt med att dessa formerar sig i verkstadskedjor.

Den tekniska utvecklingen accelererar
En av de tydligaste förändringarna i vår bransch är den allt snabbare tekniska utvecklingen. I samband med att bilparken blivit alltmer tekniskt komplicerad har det blivit allt nödvändigare att använda avancerad teknisk utrustning för att diagnostisera bilarna. Datorer och avancerade system har en allt större del i mekanikerns vardag, något som i sin tur skapat ett allt större behov av utbildning och fortbildning. De ökade kraven på teknisk kompetens har också medfört att fler verkstadsarbeten kräver ackreditering, vilket medför ett ökat behov av administration, dokumentation och redovisning.

EU-regler skapar nya möjligheter
Avsikten med reglerna i gruppundantaget är att säkra fordonsägarnas rätt att få service, underhåll och reparationer på sina fordon på den verkstad de själva väljer, till priser som styrs av konkurrens. Detta innebär att bilägaren är fri att lämna in bilen var hon själv vill, utan att riskera att bilens garantier går förlorade.

Framtidens konsument i förarsätet
Fundamentet för marknaden är naturligtvis den enskilde bilägarens behov och önskemål. Även här ser vi tydliga förändringar, både sådana som följer generella förändringar i konsumtionsmönstret och sådana som är specifika för vår bransch. De största förändringarna hos våra slutkonsumenter är att de ständigt blir bättre på att jämföra priser, kvalitet, produkter och tjänster. Vi kan också se en större rörlighet bland konsumenterna. Konsumenterna flyttar oftare, både inom landet och över landsgränser. Vi reser mer. Detta skapar ett större behov av trygghet och enkelhet i valet av verkstad, vilket gynnar kedjor med starka varumärken.

Distrubition!! Effektiv distribution

Säkra och snabba leveranser är en viktig del av MECAs verksamhet. Våra kunder ska kunna lita på att vi levererar rätt produkter i rätt tid och till rätt kostnad. Detta oavsett om den beställda produkten kommer från vårt centrallager eller från ett lokalt expresslager. För att säkerställa högsta möjliga leveranssäkerhet har MECA-koncernen ett centrallager i Strängnäs samt ett nationellt lager i Gjøvik, Norge. Via våra lokala expresslager servar vi kunderna under dagtid, och från våra centrala och nationella lager levererar vi över natten.

Ett strategiskt placerat centrallager
Centrallagret är vår skandinaviska plattform. Den aktiva lagringsytan är cirka 9 000 kvadratmeter och den totala lagerytan är 12 500 kvadratmeter, vilket motsvarar cirka 1,5 fotbollsplaner i yta. På centrallagret finns idag cirka 50 000 lagerlagda artiklar. Lagrets totala volym motsvarar ungefär 1000 fullastade trailers. Lagret är ett resultat av ett långt drivet effektivitetsarbete. Den höga automatiseringsgraden minimerar risken för felplock och säkerställer att rätt kund får rätt produkter vid rätt tidpunkt. En affär som alla vinner på.

Boka enkelt hos MECA

Boka